НОВА ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАЕ – TAKHZYRO

НОВА ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАЕ

Европейската агенция по лекарствата препоръча да се издаде разрешение за употреба на Takhzyro (ланаделумаб), първата терапия с моноклонални антитела за профилактика на повтарящи се пристъпи на наследствен ангиоедем (HAE) при пациенти на възраст 12 и повече години. Takhzyro е първото моноклонално антитяло за превенция на това заболяване. Той е проектиран да разпознава и да прикрепя към протеините на каликреина, като по този начин блокира активността на каликреин-кининовата система и намалява броя на атаките на ангиоедем. Takhzyro се прилага подкожно на всеки 2-4 седмици, като предлага подобрение в грижата за пациента в сравнение с настоящите алтернативни терапии, които се прилагат интравенозно или подкожно. Поради това Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) счита, че Takhzyro е от значителен интерес за общественото здраве и е съгласен с искането на кандидата за ускорена оценка на това лекарство. Приетото от CHMP становище е междинна стъпка по пътя на Takhzyro за достъп до пациента. Сега становището ще бъде изпратено на Европейската комисия за приемане на решение за разрешение за пускане на пазара на ЕС. След като бъде издадено разрешението за търговия, решенията относно цената и реимбурсирането ще се вземат на нивото на всяка държава-членка, като се вземе предвид потенциалната роля / употребата на това лекарство в контекста на националната здравна система на тази страна.
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-hereditary-angioedema-rare-disease-causing-swelling-beneath-skin?fbclid=IwAR3LQ3EyDosi0bj7oiPFbc2sqaCIengx3qRNsFiuHu1EE00ksccsHrREpCo